Gedragscode der Ingenium Cabo Bianci

1. Inleiding

Deze gedragscode is opgesteld na het ondertekenen van de intentieverklaring studentenwelzijn van VIDIUS. In deze gedragscode staan sociale regels en gedragsverwachtingen omschreven zoals deze binnen Ingenium Cabo Bianci gehanteerd worden.

Er wordt vanuit Ingenium Cabo Bianci verwacht dat leden en de aanwezigen van de activiteiten naar redelijkheid de omschreven gedragingen in dit document op zullen volgen. Het bestuur wil verder aanstippen dat grensoverschrijdend gedrag in elke vorm afgekeurd zal worden en dat hier dan ook passend naar gehandeld zal worden.

1.1 Voor wie?

Deze gedragscode geldt voor de volgende groepen mensen.

 1. Leden van Ingenium Cabo Bianci;
 2. Aanwezigen bij activiteiten van Ingenium Cabo Bianci.

1.2 Uitgangspunten:

Onderstaand zijn de drie uitgangspunten van deze gedragscode beschreven;

 1. Deze gedragscode is opgesteld om de veiligheid in de breedste zin van het woord te kunnen waarborgen voor leden van Ingenium Cabo Bianci en aanwezige bij activiteiten van Ingenium Cabo Bianci.
 2. Ingenium Cabo Bianci streeft ernaar dat iedere aanwezige (zowel leden als niet leden) bij activiteiten van Ingenium Cabo Bianci zich op zijn/haar gemak voelt.
 3. Grensoverschrijdend gedrag wordt in de breedste zin van het woord niet geaccepteerd door Ingenium Cabo Bianci, hierin wordt specifiek gekeken naar interacties tijdens haar eigen activiteiten. Grensoverschrijdend gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, agressiviteit, seksueel wangedrag, pesten & discriminatie.

2. Gedragscode

Hieronder zijn de verwachte gedragingen omschreven. Voor de gevolgen van de overtredingen, zie het kopje sancties.

 1. Als lid of aanwezige heb je respect voor andere personen die, op welke manier dan ook, betrokken zijn bij Ingenium Cabo Bianci.
 2. Als lid of aanwezige ga je respectvol om met elkaars eigendommen en die van Ingenium Cabo Bianci.
 3. Als lid of aanwezige zorg je ervoor dat jouw gedrag bijdraagt aan een veilige sfeer binnen Ingenium Cabo Bianci; onderdeel hiervan is het respecteren van elkaars grenzen.
 4. Als lid of aanwezige stimuleer en motiveer je andere leden of aanwezigen om elkaar te respecteren.
 5. Als lid of aanwezige zorg je voor een representatieve houding naar zowel andere leden en aanwezigen als externen.
 6. Als lid of aanwezige draag je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.
 7. De gedragscode is van toepassing tijdens en rondom activiteiten georganiseerd door Ingenium Cabo Bianci.

Deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via social media. We moedigen leden en aanwezigen aan om melding te maken van gedrag dat in strijd is met deze gedragscode. Meldingen kunnen vertrouwelijk gemaakt worden bij het bestuur van Ingenium Cabo Bianci of de vertrouwenspersoon van de Hogeschool Utrecht. Zie voor de contactgegevens het kopje ‘klachten’.

2.1 Sancties

Als een lid of aanwezige zich niet houdt aan de gedragscode heeft het bestuur van Ingenium Cabo Bianci het recht de persoon in kwestie een passende sanctie op te leggen. Eventuele sancties kunnen zijn toegang weigeren tot een activiteit, officiële waarschuwing, schorsing van het lidmaatschap, ontzegging van het lidmaatschap of naar huis sturen op eigen kosten.

2.1.1 In beroep gaan tegen een sanctie

Indien een lid of aanwezige het niet eens is met de sanctie dan kan deze binnen twee weken na het opleggen van de sanctie een bezwaarbrief sturen naar het bestuur van Ingenium Cabo Bianci (bestuur@ingeniumcabobianci.nl). Het bestuur zal dan de raad van advies contacten om opnieuw te kijken naar de situatie en de opgelegde sanctie. Er kan eenmaal een bezwaarbrief worden gestuurd.

2.2 Vertrouwenspersoon

Ingenium Cabo Bianci heeft geen eigen vertrouwenscontactpersoon. De hogeschool Utrecht heeft een vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kan in vertrouwen een melding gemaakt worden van grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon kan jou ook verder helpen als je verdere stappen wilt ondernemen. De vertrouwenspersoon van Padualaan 99 is:

 • Ron Heusdens           06-30877698 of per E-mail heusdens@hu.nl

Voor de vertrouwenspersonen van de andere gebouwen van de Hogeschool Utrecht kan je op de volgende pagina kijken: https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Overzicht-vertrouwenspersonen.aspx

Daarnaast kan er altijd een melding gemaakt worden bij het bestuur der Ingenium Cabo Bianci. Het bestuur kan dan waar mogelijk een sanctie opleggen aan de schuldige.

3. Klachten

Klachten kunnen gemeld worden bij het bestuur van Ingenium Cabo Bianci. In collegejaar 2022/2023 zijn dat de volgende personen:

Dit kan gaan over situaties waar leden van Ingenium Cabo Bianci bij betrokken waren maar ook over gebeurtenissen waar geen leden van Ingenium Cabo Bianci bij betrokken zijn. Het bestuur van Ingenium Cabo Bianci en/of de vertrouwenspersoon zijn er om te ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Ingediende klachten zullen binnen twee weken verwerkt worden.

Anonieme melding maken

Heb je een melding van iets wat er is gebeurd waar jij je niet fijn bij voelt? Wil je iets kwijt aan ons? Maak hieronder dan een anonieme melding.