Huishoudelijk regelement Ingenium Cabo Bianci

Artikel 1: Aanmelding

De aanmelding als lid van Ingenium Cabo Bianci geschiedt door middel van opgave van:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mail
 • Opleiding
 • Studenten nummer
 • Digitale foto
 • Rekeningnummer

Voorwaarde voor het lidmaatschap is een directe band met de Hogeschool van Utrecht als leerling of werknemer, of lidmaatschap van de Stichting Studenten Voorzieningen. Het Dagelijks Bestuur beslist omtrent toelating. Indien een lidmaatschap wordt afgewezen, kan de Algemene Leden Vergadering van Ingenium Cabo Bianci alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 2: Contributie

De contributie aan Ingenium Cabo Bianci bedraagt jaarlijks €15,-. Na betaling hiervan en na inschrijving in het ledenarchief, ontvangen de leden een persoonsgebonden bewijs van lidmaatschap. Het bewijs van lidmaatschap geeft recht op korting op activiteiten georganiseerd door Ingenium Cabo Bianci. Hoeveel de korting bedraagt, wordt per activiteit bekend gemaakt.

Artikelen 3, 4, 5 en 6 hebben betrekking op zowel aanwezigheid en activiteiten in de sociëteit van Ingenium Cabo Bianci als activiteiten georganiseerd op externe locaties door Ingenium Cabo Bianci. Deelnemers van de activiteiten en aanwezige leden, dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

Artikel 3: Alcoholbeleid

Wanneer aanwezigen in de soos symptomen laten zien van dronkenschap, heeft het barpersoneel en het dagelijks bestuur het recht de desbetreffende persoon uit de soos te verwijderen. Daarnaast is het barpersoneel verplicht om aanwezigen in de soos, die alcohol hebben genuttigd en zich daardoor aangeschoten vertonen, alcohol te verbieden.

Artikel 4: Drugsbeleid

Ingenium Cabo Bianci hanteert een zerotolerancebeleid bij het gebruiken, in bezit zijn, verhandelen en onder invloed zijn van drugs. Dit houdt in dat deze zaken in de sociëteit en op georganiseerde activiteiten door Ingenium Cabo Bianci, niet getolereerd worden. Onder drugs vallen alle soft- en harddrugs, hierbij behoren niet de alcoholhoudende dranken.

Artikel 5: Schorsing

Leden kunnen geschorst worden door het Dagelijks Bestuur van Ingenium Cabo Bianci. Dit kan slechts gebeuren indien een lid zich schuldig maakt aan wangedrag of het belang van de vereniging ernstig schaadt. Hierdoor verliest een lid zijn lidmaatschap niet, maar wel de rechten die hieraan verbonden zijn. Zodra de schorsing voorbij is krijgt dat lid weer alle rechten terug.

Artikel 6: Royement

Leden die door woord en of gebaar de geregelde gang van zaken van de instituutsvereniging in gevaar brengen en of de goede naam van de vereniging in gevaar brengen en of de vereningingsbelangen benadelen, kunnen door het Dagelijks Bestuur worden geroyeerd. Tevens kunnen vijf stemgerechtigde leden een voorstel daartoe indienen bij het Dagelijks Bestuur. Dit voorstel dient tenminste zeven dagen van tevoren aan de betrokkene te worden medegedeeld, alvorens door Dagelijks Bestuur een besluit wordt genomen. Het besluit tot royement kan door twee derde meerderheid van de Algemene Leden Vergadering herroepen worden. Deze ALV zal maximaal binnen een maand na royering aangevraagd moeten worden.

Artikel 7: Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tenminste drie personen en maximaal negen personen. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze functies mogen niet worden gecombineerd.

Artikel 8: Kandidaatstelling

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Leden Vergadering uit de gestelde kandidaten gekozen. Kandidaatstelling geschiedt door het aftredende Dagelijks Bestuur. Indien het aftredende Dagelijks Bestuur geen of te weinig kandidaten voor het nieuwe bestuur stelt, zijn drie stemrechtigde leden gemachtigd zelf iemand kandidaat te stellen. In het geval dat het aftredende Dagelijks Bestuur wel voldoende kandidaten stelt, zijn ook drie leden gerechtigd een tegenkandidaat, dan wel een aanvullende kandidaat aan te stellen.

Artikel 9: Bekendmaking kandidaatstelling

Namen van kandidaten voor het te kiezen bestuur dienen tenminste vijf lesdagen voor de Algemene Leden Vergadering bekend te worden gemaakt. De bekendmaking zal geschieden door de namen van de kandidaten te vermelden in de agenda van de Algemene Leden Vergadering. Kandidaten op voordracht van tenminste drie leden dienen tenminste twee lesdagen voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering te worden gemeld bij het Dagelijks Bestuur en bekend gemaakt op het mededelingenbord naast het s.v. hok. Bij melding van een tegenkandidaat dienen de namen, handtekeningen en klassen van degenen die een kandidaat voordragen dienen zelf of de Algemene Leden Vergadering aanwezig te zijn.

Artikel 10: Vergaderen

Het bestuur zal trachten tenminste eenmaal per maand te vergaderen en voorts zo vaak als noodzakelijk wordt geacht. Ter wille van een goede beleidsvorming wordt aangeraden minstens eenmaal per week te vergaderen.

Artikel 11: Aftreden

Wanneer een bestuurslid tussentijds zijn functie wenst neer te leggen, dient hij dat schriftelijk mede te delen aan de secretaris. Indien het de secretaris betreft dient de schriftelijke mededeling aan de voorzitter te worden gedaan. Hij of zij moet echter zijn functie blijven waarnemen, tot in de vacature is voorzien, wat zo snel mogelijk dient te gebeuren.

Artikel 12: Overdracht

Een aftredend bestuurslid zal zich er van moeten overtuigen dat het werk dat achtergelaten wordt, zo goed mogelijk kan worden overgenomen door het nieuwe bestuurslid. Het verdient aanbeveling dat het nieuwe bestuurslid wordt ingewerkt door het aftredende bestuurslid. Of ten minste door de zittende bestuursleden.

Artikel 13: Aftredingsrooster

Normaliter treedt elk bestuurslid jaarlijks af. Het aftredende bestuurslid is dan terstond herkiesbaar. Het bestuur is verplicht een aftredingsrooster te maken. Hierbij treedt tenminste elk jaar een of meerdere leden van het Dagelijks Bestuur af.

Artikel 14: Taakoplegging

Het Dagelijks Bestuur is gerechtigd om alle maatregelen te nemen die het functioneren van Ingenium Cabo Bianci ten goede komen. Zij kan daartoe personen belasten met een taak. Deze personen kunnen leden of niet-leden zijn. Onder niet-leden wordt verstaan, mensen die geen lid zijn van Ingenium Cabo Bianci, maar die op grond van opleiding, kennis of ervaring, in staat kunnen worden geacht om de organisatie van Ingenium Cabo Bianci te verbeteren. Het bestuur is om die reden bevoegd om mensen in dienst te nemen. Hierbij dienen een eventuele vergoeding en andere arbeidsvoorwaarden in een contract te worden vastgelegd.

Artikel 15: Kantoor

Ter regeling van de dagelijkse gang van zaken in de bestuurskamer van de instituutsvereniging stelt het Dagelijks Bestuur nadere reglementen op. Het hok is voor ieder lid toegankelijk in overleg met het Dagelijks Bestuur. De faciliteiten van het hok mogen gebruikt worden ten bate van bestuurlijke of andere activiteiten die ten goede komen aan Ingenium Cabo Bianci.

Artikel 16: Taakverdeling

De belangrijkste taken van de bestuursleden zijn als volgt verdeeld:

 • Voorzitter:
  • algemene coördinatie
  • voorzitten van leden- en bestuursvergaderingen
  • belangrijkste vertegenwoordiger naar derden
 • Secretaris:
  • notuleren tijdens de bovengenoemde vergaderingen
  • verwerking van de ingekomen post
  • verwerking van uitgaande post
 • Penningmeester: controle op de begroting
  • beheer van verenigingskas
  • opmaken van een jaarlijks financieel overzicht
  • administratie bijhouden van de betalende leden
 • De taken van de overige leden worden in overleg vastgesteld.

Artikel 17: Adviseurs

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd (externe-) adviseurs te benoemen die met adviserende stem zitting kunnen nemen in de ledenvergadering.

Artikel 18: Begroting

Het Dagelijks Bestuur stelt omstreeks het begin van het boekjaar, dat loopt van september tot en met augustus, een begroting op. Het Dagelijks Bestuur dient rekening te houden met de wensen van diverse commissies. Ten aanzien van de commissies heeft het Dagelijks Bestuur het laatste woord. Het Dagelijks Bestuur legt de gehele begroting tezamen met het financiële verslag ter goedkeuring over aan de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 19: Sportactiviteiten

Voor de financiering van de verenigingsactiviteiten met een sportief karakter vormt de sportsubsidie vanuit de Hogeschool van Utrecht een belangrijke inkomstenbron. Op (een gedeelte van) deze subsidie kan een beroep worden gedaan middels een begroting met ondersteunende redenen voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur van Ingenium Cabo Bianci.

Artikel 20: Publiekelijk aan de orde stellen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om, indien daartoe aanleiding is, een bepaalde gang van zake waar zij hinder van ondervindt, publiekelijk aan de orde te stellen. Er dient echter wel zorgvuldig gehandeld te worden. Een en ander is ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 21: Naam van de vereniging

Een groepering ofwel commissie mag slechts dan de naam van de vereniging als toevoeging gebruiken wanneer de doelstelling, de taak en de werkmethodes aan het bestuur ter goedkeuring zijn aangeboden, het een en ander wordt eventueel achteraf beoordeeld door de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 22: Bestuursbeurs

Een aantal leden van het Dagelijks Bestuur van Ingenium Cabo Bianci heeft recht op een, nader te bepalen, bestuursbeurs vanuit de Hogeschool van Utrecht. Deze beurs geeft recht op een vergoeding voor de opgelopen studievertraging tijdens zitting in het Dagelijks Bestuur van Ingenium Cabo Bianci. Regelgeving omtrent de bestuursbeurs kan ter inzage opgevraagd worden bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 23: Motie van wantrouwen

In het geval van subsidiering door de Hogeschool van Utrecht voor zitting nemen in het Dagelijks Bestuur van Ingenium Cabo Bianci, kan er in geval van twijfel over het functioneren van één of meerdere leden van het Dagelijks Bestuur een motie van wantrouwen worden uitgesproken door ieder lid van de vereniging. Deze dient door het Dagelijks Bestuur schriftelijk te worden bevestigd en gearchiveerd. Indien het Dagelijks Bestuur drie of meer moties van wantrouwen ontvangt, dient er binnen één maand na ontvangst van de laatste motie een Algemene Leden Vergadering plaats te vinden waarin deze aan de orde komen. Mocht er een meerderheid van de aanwezige leden stemmen voor het aftreden van de persoon in kwestie, dient de subsidie per direct te worden stopgezet.

Artikel 24: Disputen

Elk, van instituutsvereniging Ingenium Cabo Bianci lid zijnde dispuut, dient zich te houden aan de regels als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van zowel de vereniging, als de zelf opgelegde (dispuuts) reglementen. Ieder dispuut dient jaarlijks een kopie van de agenda en de notulen van de jaarvergadering ter inzage te zenden aan het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Verder dient elk dispuut zijn financiële verplichtingen aan de vereniging voor 1 september te voldoen. Indien er een wijziging plaatsvindt in de ledenadministratie van het dispuut dient dit binnen een maand schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 25: Aspirant dispuutsleden

Indien een dispuut zich richt tot een lid van de vereniging om tevens lid te worden van het dispuut, dienen zowel het dagelijks bestuur van de vereniging als alle andere disputen hiervan per post op de hoogte gesteld te worden. Er zal een periode van vier weken, ingaande per dagtekening van hiervoor omschreven schrijven, in acht genomen worden waarin andere disputen ook nog een beroep kunnen doen op de desbetreffende persoon. Aan het eind van deze periode kan elk dispuut zijn/haar eigen procedure omtrent aspirant dispuutsleden volgen.

Artikel 26: Blokborrels

Ieder, van Ingenium Cabo Bianci lid zijnde, dispuut heeft het recht één keer per blok een borrel te organiseren voor de leden van de vereniging. De zogenaamde blokborrel. De datum en tijdstip van de borrel dienen ruim van tevoren te worden overlegd met het Hoofd-Borrel.

Artikel 27: Het gebruik van gegevens en foto’s

Door deel te nemen aan een activiteit die door of in samenwerking met Ingenium Cabo Bianci is georganiseerd geeft de deelnemer (lid en niet-lid) van deze activiteit toestemming aan de vereniging om persoonsgegevens en foto’s van de desbetreffende deelnemers te delen met partners en te plaatsen op social media kanalen.